Instytut Kultury
www.umwd.pl

Regulamin


korzystania z sal w obiekcie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze podczas organizowanych w tych salach audycji umuzykalniających, koncertów kameralnych, Niedzielnych Poranków Muzycznych, koncertów symfonicznych Filharmonii Młodych oraz prób

 

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Sala Koncertowa im. Stefana Strahla, Sala Koncertowa im. Ludomira Różyckiego oraz Sala prób Zielona (zwane dalej Salami) są administrowane przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze (zwaną dalej Filharmonią) na potrzeby organizacji audycji umuzykalniających, koncertów kameralnych, Niedzielnych Poranków Muzycznych, koncertów symfonicznych Filharmonii Młodych oraz prób (zwanych dalej Imprezami).

2. Regulamin określa zasady korzystania z Sal w siedzibie Filharmonii.

3. Sale są dostępne w godzinach otwarcia Filharmonii. Czas otwarcia Sal uzależniony jest od potrzeb związanych z przygotowaniem i wykonaniem określonych Imprez.

 

§ 2

Zasady korzystania


1. Z Sal można korzystać wyłącznie za wiedzą upoważnionych pracowników Filharmonii.

2. W celu korzystania z Sal należy być ujętym w rejestrze korzystania z Sal.

3. Rejestr jest prowadzony przez pracowników Działu Technicznego.

4. Grupy niepełnoletnich widzów korzystające z Imprez muszą przebywać pod opieką opiekunów – dotyczy to w szczególności placówek oświatowych korzystających  z proponowanej oferty.

5. W Salach obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku oraz wykonywania poleceń opiekunów oraz obsługi Imprez.

6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Filharmonii jedynie pod opieką osób dorosłych.

7. Za osoby niepełnoletnie korzystające z Sal odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

8. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w Imprezach odpowiada opiekun. Osoba odpowiedzialna za grupę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uszkodzeń mienia ma obowiązek powiadomić o zaistniałym fakcie pracownika Filharmonii.

9. Opiekun grupy jest zobowiązany do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z Sal podczas Imprez.

10. Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo podopiecznych podczas ich wprowadzania do Filharmonii oraz przemieszczania podopiecznych na miejsce Imprezy jak i po niej.

 

§ 3
Zakazy


Zabrania się:

1. Niszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie Filharmonii.

2. Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

3. Wnoszenia napoi, jedzenia i degustacji wniesionych produktów w Salach podczas Imprez.

4. Spożywania alkoholu na terenie Filharmonii.

5. Palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających.

6. Pozostawiania śmieci oraz odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

7. Wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Filharmonii.

8. Zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, przeszkadzania w trakcie Imprezy.

 

 

 

 

§ 4
Zasady odpowiedzialności za szkody


1. Za szkody materialne powstałe na terenie Filharmonii z winy użytkownika odpowiedzialność ponosi sprawca.

2. Za zniszczenia urządzeń i wyposażenia na terenie Filharmonii, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

3. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

4. Kierownictwo Filharmonii zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie Filharmonii szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku instytucji.

 

§ 5

Wyłączenia odpowiedzialności


Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 6

Postanowienia końcowe.


Wejście na teren Filharmonii i korzystanie z Imprez jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

NUMERY ALARMOWE:

a) POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

b) STRAŻ POŻARNA – 998

c) POLICJA – 997

d) TEL. ALARMOWY – 112

e) FILHARMONIA – 75 75 381 60

Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.