Instytut Kultury
www.umwd.pl

Regulamin E-FAKTURAREGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

FILAHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.     Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zmianami), zwana dalej Ustawą.

2.    Niniejszy regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, tworzy się zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

3.     Regulamin określa zasady wykonywania czynności wystawiania i przesyłania faktur w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zwaną dalej Filharmonią.

4.    Każdy Odbiorca korzystający z możliwości otrzymywania e-faktur zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wypełnieniem oświadczenia o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur.

 

Rozdział II

Zasady wystawiania, przesyłania i korzystania przez Odbiorcę z e-faktur

§ 2.

1.   Przesyłanie e-faktur następować będzie cyklicznie, od kolejnego okresu rozliczeniowego następującego po złożeniu oświadczenia o akceptacji e-faktury.

2.  E-faktura będzie dostarczona do Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem, że Filharmonia dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Odbiorcy. W przeciwnym wypadku oraz w razie zaistnienia innych, istotnych przeszkód, Filharmonia może dostarczyć Odbiorcy w formie papierowej.

3.     W formie elektronicznej przesyłane będą również faktury korygujące i duplikaty faktur.

 

§ 3.

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze jest administratorem danych osobowych Odbiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez Filharmonię w celu realizacji usługi, o której mowa w Regulaminie. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Rozdział III

Akceptacja i rezygnacja z otrzymywania e-faktur

§ 4.

1.    Każdemu Odbiorcy posiadającemu aktualną umowę na świadczone usługi przez Filharmonię na jego rzecz, faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem akceptacji tego sposobu przez Odbiorcę.

2.   Akceptacji Odbiorca może dokonać wypełniając i własnoręcznie podpisując oświadczenie „Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej” (załącznik nr 1).

3.     Podając w oświadczeniu adres poczty elektronicznej, Odbiorca oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu.

4.     Druki dostępne są na stronie internetowej Filharmonii www.filharmonia.jgora.pl


§ 5.

1.     Odbiorca może zmienić adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane faktury poprzez wypełnienie i przesłanie oświadczenia „Aktualizacja adresu e-mail” (załącznik nr 2).

2.    Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za mylnie podany przez odbiorcę adres poczty e-mail oraz za problemy w świadczeniu usług, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Filharmonia przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie była a stanie zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

3.   W przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę o zmianie adresu e-mail jest uważana za prawidłowo doręczona i wywołuje wszelkie skutki prawne.

4.     Rezygnacja z przesyłania e-faktury może nastąpić w każdym czasie.

5.    Warunkiem rezygnacji z e-faktury jest złożenie przez odbiorcę oświadczenia „Rezygnacja z przesyłania faktur drogą elektroniczną” (załącznik nr 3).

6.     W przypadku złożenia rezygnacji, filharmonia traci prawo do przesyłania Odbiorcy e-faktur.


Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 6.

1.    Filharmonia zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi wystawiania i przesyłania e-faktur celem przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń.

2.  Filharmonia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.filharmonia.jgora.pl

3.   Filharmonia zastrzega sobie prawo zakończenia usługi e-faktury w każdym czasie bez podania przyczyny. O powyższym Odbiorca niezwłocznie zostanie poinformowany w formie elektronicznej lub pisemnej.

4.     Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Filharmonii www.filharmonia.jgora.pl

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2016r.