Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Data publikacji strony internetowej: [ 2017-12-31 ]. Oświadczenie sporządzono dnia: [2017-12-31]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2018-04-01 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, większość z nich to fragmenty utworów muzycznych,
 •  część plików nie jest dostępnych cyfrowo, obecnie wprowadzane dokumenty będą posiadały deskrypcję tekstową
 •  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 •  brak wszystkich skrótów klawiaturowych, dostępne są oferowane przez przeglądarki,
Wyłączenia:
 •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
 •  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-22 ]

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Trwają pracę nad pełnym zakresem dostosowania do Ustawy jednak postępy nad wdrożeniem są warunkowane bieżącą dostępnością środków finansowych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Rzeszutek, piotr.rzeszutek@filharmonia.jgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 75 381 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. [ Dostępność dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim realizowana jest wejściem od ul. Bankowej. Aby dostać się do sali koncertowej należy udać się do windy i wjechać nią na III piętro. Przy wejściu na poziomie trzecim znajdują się miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich. ]
 2. [ Korytarze i klatki schodowe mają schody, jedynym wejściem bez schodów, jest wejście od ul. Bankowej. ]
 3. [ W Filharmonii nie ma platform i pochylni, nie ma również informacji głosowych. ]
 4. [ Filharmonia nie posiada własnych miejsc parkingowych. Dostępne są miejskie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dwa od ul. Piłsudskiego i jedno od ulicy Bankowej. ]
 5. [ Wstęp z psem asystującym nie jest dozwolony. ]
 6. [ Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. ]

Aplikacje mobilne

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze nie wykorzystuje w swojej działalności aplikacji mobilnych nie ma zatem potrzeby pobierania oraz instalacji.

Informacje dodatkowe

Film pokazujący strukturę obiektu w naszym serwisie ma tłumaczenie na polski język migowy (PJM) oraz napisy z audiodeskrypcją. Strona posiada również zakładkę napisaną w języku łatwym do czytania (ETR). 

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i staramy się nie umieszczać ich ponownie na tej stronie internetowej.