Opis alternatywny uzytkownicy/piotr.przybyla@filharmonia.jgora.pl/maska-na-twarzFD.jpg

Szanowni Państwo, 
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ORGANIZACJI WYDARZEŃ W FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ
W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII COVID-19.

Wersja do pobrania tutaj.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYDARZEŃ W FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ
W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII COVID-19
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze na czas obowiązywania stanu epidemii COVID-19 wprowadza do stosowania poniższe zasady organizacji wydarzeń artystycznych:

Spis treści:
1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
2. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
3. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym i polityka informacyjna.
4. Zasady organizacji widowni.
5. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
6. Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
7. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
1) Organizator wydarzenia zapewnia dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia poprzez:
a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników),
b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, szczególnie mających kontakt z publicznością,
c. dezynfekcje dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu,
d. udostępnienie przy szatniach i toaletach środki do dezynfekcji,
e. udostępnienie oznaczonych dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,
f. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji,
g. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych.

2. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
1) Artyści biorący udział w wydarzeniu i osoby obsługujące wydarzenie zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy;
2) W pierwszej kolejności organizowane będą wydarzenia artystyczne w zmniejszonej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z zachowaniem wymaganego dystansu;
3) Działania artystyczne przeprowadzane będą z dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe;
4) Powierzchnie używane przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt będą regularnie dezynfekowane;
5) W orkiestrach – dla instrumentów dętych zapewnione będą pojemniki ze środkiem dezynfekującym, służące do oczyszczania instrumentów ze skroplonego powietrza.

3. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym i polityka informacyjna.
1) Organizator informuje uczestników:
a. że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać,
b. o poniższych zasadach uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
2) Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie. Widzowie powinni przybyć do Filharmonii najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Filharmonia zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia spóźnionego widza na widownię lub wpuszczenie go dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas danego wydarzenia. Osobom spóźnionym, nie wpuszczonym na widownię, nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanego biletu.
3) Widzowie przed wejściem na teren Filharmonii zobowiązani są do wypełnienia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażeni oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Filharmonia zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na wydarzenie widza, który odmawia wypełnienia oświadczenia.
4) Widzowie przed wejściem na teren Filharmonii zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy użyciu rozmieszczonych środków do dezynfekcji.
5) Widzowie zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej – maseczki/przyłbicy lub innej dopuszczalnej formy zakrywającej usta i nos, a także do poruszania się po obiekcie w maseczkach/przyłbicach. Filharmonia zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na wydarzenie widza nie posiadającego materiałów ochrony osobistej, bądź wyproszenia widza poruszającego się po obiekcie Filharmonii bez materiałów ochrony osobistej.
6) Widzowie przyjmują do wiadomości i zobowiązują się nie brać udziału w wydarzeniu w przypadku wystąpienia u nich objawów choroby, a także zobowiązują się do poinformowania o tym fakcie Filharmonii.
7) Widzowie zobowiązania są do stosowania się do instrukcji osób obsługujących wydarzenie. Widzowie niestosujący się do instrukcji, naruszający niniejszy Regulamin lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie Filharmonii. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.

4. Zasady organizacji widowni.
1) Organizator wydarzenia udostępnia widzom liczbę miejsc zgodną z limitem określonym postanowieniami obowiązującego w dniu wydarzenia Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Większa liczba miejsc może zostać udostępniona wyłącznie osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.
2) W przypadku wyczerpania limitu związanego z dopuszczalną liczbą słuchaczy niezaszczepionych pozostałe osoby niezaszczepione nie będą wpuszczone na koncert i będą upoważnione do żądania zwrotu ceny biletu. Zwrot ceny biletu nastąpi w terminie 24 dni od daty złożenia żądania zwrotu po przedłożeniu biletu.
3) W sytuacji zmiany na mocy rozporządzeń organów państwowych limitu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli dojdzie do sytuacji, gdy liczba zakupionych biletów przewyższy dopuszczalną liczbę widzów, Organizator, w miarę posiadanych możliwości, powiadomi osoby, które jako ostatnie zakupiły bilety na koncert, o braku możliwości uczestniczenia w koncercie z ww. powodów. Osoby takie będą miały możliwość żądania zwrotu ceny biletu na zasadach określonych w pkt 2.
4) Na terenie wydarzenia rozmieszczone będą środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.
5) Organizator wydarzenia stosuje następującą procedurę wejścia i wyjścia publiczności:
a. wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk); na imprezach, gdzie obowiązuje procedura przeszukania ochrona powinna regularnie dezynfekować ręce,
b. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów,
c. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy,
d. udostępnianie największej możliwej ilości wejść,
e. preferowane bilety elektroniczne w telefonach
6) Organizator Wydarzenia stosuje zasady rozejścia się publiczności:
a. udostępnienie największej możliwej liczby wyjść;
b. kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę wydarzenia.

5. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:
1) Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA; w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi – postępowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH;
2) Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględnia:
a. środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością,
b. udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak, aby móc zachować wymagany dystans,
c. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS,
d. udostępnienie wyłącznie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe,
e. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość),
f. sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
3) Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla pracowników i obsługi;
4) Ciągi komunikacyjne/toalety:
a. zapewnienia się, w miarę możliwości, bezdotykowe otwieranie drzwi,
b. windy do użytku wyłącznie przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, starsze, ciężarne,
c. zapewnienie organizacji korzystania z toalet w sposób ułatwiający zachowanie dystansu.

6. Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
1) Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;
2) Zwiększenie liczby dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje;
3) Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet;
4) Dezynfekowanie toalet i umywalek po każdym dniu imprezowym;
5) Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).
7. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 uczestnika lub obsługi wydarzenia.
1) W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować ją od reszty osób i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
2) Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
3) Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;