Regulamin

sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.filharmonia.jgora.pl/sklep oraz zasady składania zamówień i sprzedaży produktów.

§ 1

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze z siedzibą: 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60, zarejestrowana w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod numerem RIK 12/1999, REGON 000654144, NIP 6110052886;
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący czynności prawnych za pośrednictwem Sklepu;
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt 5;
 5. PPK – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.filharmonia.jgora.pl/sklep, umożliwiający dokonywanie zakupu Produktów;
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 10. Konto – profil Klienta zarejestrowanego w Sklepie, zawierający dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający rejestrację Klienta i utworzenie Konta;
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży i dokonywania zwrotu produktów.
 2. Klient korzystając ze sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji i zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4.  Sklep internetowy objęty jest autorskimi prawa majątkowymi. Oznacza to, że wszystkie elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe, jak również układy elementów i formularze stanowią prawa majątkowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie poniższych wymogów technicznych:
  1. posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
  2. posiadanie aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. posiadanie zainstalowanego i aktualnego oprogramowania FlashPlayer.
 2. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych, mogą czasami występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4

Warunki formalne

 1. Klientem może być posiadająca miejsce zamieszkania bądź miejsce siedziby na terenie RP:
  1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy;
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 3. Klientowi korzystającemu ze sklepu internetowego nie wolno:
  1. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy prowadzeniu sklepu internetowego, świadczeniu usług, korzystaniu z publikacji elektronicznych;
  2. upubliczniać materiałów lub informacji, do których przysługują Sprzedawcy prawa majątkowe;

§ 5

Zasady składania Zamówień

 1. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać poniższych czynności:
  1. wybrać Produkt/y będący/e przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  2. wypełnić Formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami tj. wpisać dane Klienta Zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj dostawy (sposób dostarczenia Produktu), wpisać kompletne dane do faktury w uwagach do złożonego zamówienia;
  3. wybrać polecenie (kliknąć) “Kupuję i płacę”;
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie;
 3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia w formularzu zamówienia wszystkich danych pozwalających na jego identyfikację oraz nawiązanie kontaktu, w szczególności numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności.
 6. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.
 7. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Klienta oraz przedmiotu zamówienia.
 8. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Klienta, potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach zamówienia.
 9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.

§ 6

Ceny, metody płatności

 1. Wszystkie ceny produktów dostępnych na stronie sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ceną wiążącą Klienta jest cena podana podczas składania zamówienia na podstronie „Koszyk”.
 2. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy: 88 1090 1926 0000 0001 4383 0053;
  2. poprzez system płatności online PayU;
  3. gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
  2. płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 5. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminach określonych w ust. 4 zamówienie zostanie anulowane.
 6. W związku z realizacją złożonego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT.

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności online lub wyborze płatności gotówką/kartą płatniczą, w sposób określony w ofercie zamieszczonej w sklepie internetowym, z uwzględnieniem informacji umieszczonych przez Klienta w formularzu elektronicznym.
 2. Zamówienie jest realizowane w terminie od 2 do 10 dni roboczych.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa;
  2. Przesyłka kurierska;
  3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy: ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra;
 5. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 6. Koszty dostawy obciążają Klienta i zależą od wagi paczki. Koszty dostawy są podawane podczas składania zamówienia. W przypadku przesłania zamówionych produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem wybranego przewoźnika Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówionych produktów obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności zobowiązany jest do spisania protokołu szkody.
 7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 8. Terminy dostawy/odbioru osobistego wskazane podczas składania zamówienia stanowią terminy orientacyjne. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby realizować zamówienia w terminach wskazanych podczas ich składania, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe nie z jego winy.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności zamówionego produktu z opisem.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@filharmonia.jgora.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezawierającej wszystkich ww. informacji, Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 21 dni od prawidłowego złożenia reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie przyczynę reklamacji w terminie 14 dni roboczych.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem oraz PPK (dalej jako: konsument), z zastrzeżeniem ust. 11, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres Siedziby lub na adres poczty elektronicznej: sklep@filharmonia.jgora.pl.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument określił inny sposób zwrotu, który jest dostępny i nie wiąże się żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2021
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.
 3. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

§ 11

Dane kontaktowe

 • Adres Sprzedawcy: ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra;
 • Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@filharmonia.jgora.pl;
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 75 75 381 71/75
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 88 1090 1926 0000 0001 4383 0053;
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie;
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy.