ZARZĄDZENIE NR 25/09/2023

Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
z dnia 25.09.2023 roku
w sprawie standardów współpracy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami ekonomii społecznej, a także grupami nieformalnymi
 
 
Na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 2 Statutu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze,
nadanego uchwałą nr XXIV/568/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.,
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Na podstawie niniejszego zarządzenia wprowadzam standardy współpracy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, a także grupami nieformalnymi
 
§ 2
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze dla organizacji pozarządowych
 
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze od wielu lat prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami ekonomii społecznej, a także grupami nieformalnymi.
W ramach współpracy podmioty te korzystają z oferty kulturalnej, pomieszczeń oraz sprzętu.
Przedział wiekowy korzystających to zarówno dzieci i młodzież, grupy dorosłych i seniorów.
 
Celem działalności filharmonii jest tworzenie koncertów i upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury muzycznej,
zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.
W ramach tych założeń możliwa jest współpraca Filharmonii z ww podmiotami w zakresie realizacji poniższych celów:
 
– tworzenie przestrzeni dla spotkania różnorodnych podmiotów, zajmujących się szeroko rozumianą działalnością artystyczną, kulturalną i edukacyjną;
– udzielanie przestrzeni i zaplecza dla działań około muzycznych;
– działalność wystawienniczą prac malarskich, graficznych, rzeźbiarskich, ceramicznych, fotograficznych itp.;
–  poznawanie i upowszechnianie muzycznej historii Polski,
– zapobieganie wykluczeniom społecznym i dyskryminacji poprzez działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, osób niepełnosprawnych i seniorów;
– rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez współpracę środowisk artystycznych, służącą rozwojowi kultury muzycznej,
– ochrona i upowszechnianie dziedzictwa lokalnego oraz narodowego, z uwzględnieniem jego wielokulturowości;
– tworzenie przestrzeni spotkań dla instytucji edukacyjnych i kulturalnych;
– kreowanie działań, w których dochodzi do współpracy środowisk artystycznych: ludzi muzyki, muzyków
– działania na rzecz rozwoju grup miłośników muzyki (melomani) poprzez cykliczne spotkania z zaproszonymi artystami
 
Zakres współpracy organizacji pozarządowych i Filharmonii Dolnośląskiej,
ustalany każdorazowo dla konkretnego projektu, obejmuje trzy podstawowe formy:
partnerstwo w zakresie merytoryki, organizacji, upowszechnienia oraz reklamy realizowanego projektu, zakładające także wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń;
udostępnianie zasobów w postaci: przestrzeni obiektu i jego wyposażenia, sal koncertowych, obsługi technicznej; udostępnianie to ma charakter odpłatny;
wkład finansowy każdej ze stron (Filharmonii Dolnośląskiej i organizacji pozarządowej, podmiotu ekonomii społecznej, grupy nieformalnej),
określany każdorazowo w zależności od charakteru projektu i źródeł jego finansowania, a także planu artystycznego na dany rok i możliwości finansowych filharmonii.
 
Jakie działania można prowadzić we współpracy z Filharmonią?
Filharmonia dysponuje 3 scenami (im. Stefana Strahla z 321 miejscami, im. Ludomira Różyckiego z 111 miejscami, Sala Zieloną z 74 miejscami).
W tych przestrzeniach, obejmujących również foyer, można organizować: koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty,
spotkania, stand-upy i wykłady otwarte, debaty, festiwale i konkursy itp.
 
Zaproponuj nam swój projekt, jeśli jesteś organizacją pozarządową, podmiotem ekonomii społecznej, a także grupą nieformalną
Możesz wybrać następujące formy kontaktu:
napisz na adres sekretariat@filharmonia.jgora.pl w nim zawrzyj informacje o swojej organizacji/podmiocie/grupie
i pomyśle na współpracę z Filharmonią Dolnośląską. Projekty niezakwalifikowane otrzymają odpowiedź w ciągu miesiąca,
a w sprawie zakwalifikowanych będziemy się kontaktować w celu dopracowania i podpisania porozumienia pisemnego.
 
Jeżeli Twój projekt wpisze się w misję, profil oraz działalność statutową Filharmonii Dolnośląskiej jako instytucji kultury,
po ustaleniu warunków współpracy, będzie on realizowany na zasadach określonych w porozumieniu pisemnym.
Współpraca zobowiązuje obie strony do terminowości, rzetelności, otwartej komunikacji
i właściwego przepływu informacji przy wykonywaniu określonych działań.
 
Do współpracy zapraszamy m.in. muzyków, grupy artystyczne, animatorów kultury, edukatorów.
  
Wspieramy organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, grupy nieformalne  poprzez specjalne promocyjne oferty na zakup biletów.
 
 
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Do wiadomości otrzymują:
1. Dział Księgowości                  2. Dział Koncertowy i Marketingu          3. Kasa biletowa               4. a/a        5. Dział Koordynacji Projektów