Klauzule informacyjne dla kontrahentów Filharmonii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60;
2) W Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze jest powołany Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@filharmonia.jgora.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w celu realizacji umowy;
4) Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom współfinansującym realizację poszczególnych projektów;
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich;
6) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres:
- 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym miała miejsce realizacja umowy (zgodnie z przepisami podatkowymi) i przepisami instytucji współfinansujących poszczególne projekty;
- 10 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym miała miejsce realizacja umowy, zgodnie z przepisami instytucji współfinansujących poszczególne projekty;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w elektronicznych systemach księgowych.