Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60;
2) W Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze jest powołany Inspektorem ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@filharmonia.jgora.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia przebywających na terenie Filharmonii. Teren ten zawiera wnętrze budynku jak również obszar wokół Filharmonii;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku);
7) Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
- na wniosek osób trzecich;
- na wniosek organów prowadzących postępowania;
- na wniosek Dyrektora Filharmonii.
Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO;
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.