Klauzula informacyjna – pracownicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 60;
2) W Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze jest powołany Inspektorem ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@filharmonia.jgora.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnione przez administratora podmioty przetwarzające, podmioty upoważnione z przepisu prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od rodzaju zawartej umowy od 10 do 50 lat;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Kodeksu Pracy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia stosownej umowy; ;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.